Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier

                                                                                                                                                                                      

Concentratietraining is verweven met de geheugentraining

Kinderen die moeilijk informatie onthouden, kunnen bij het naar school gaan problemen krijgen met het oppikken van de leerstof. Wanneer het de leerkracht of de ouders opvalt dat een kind moeite heeft met het onthouden van instructies of andersoortige informatie, kan het baat hebben bij een geheugentraining. Kinderen die wat moeilijker leren, lijken minder goed gebruik te maken van geheugenstrategieën. Dit kan echter wel getraind worden m.b.v. deze training.

Het proces van het geheugen (eerst het registreren van informatie, dan het opslaan in het geheugen en daarna het ophalen van de informatie op het juiste moment) kan bewust en actief worden bevorderend m.b.v. geheugenstrategieën.

Geheugen hangt sterk samen met aandacht. Aandachtsoefeningen komen in de training op verschillende momenten in de geheugenoefeningen terug. Het geheugen werkt met beeld, geluid, smaak, tast, geur, ruimtelijk inzicht, emotie, taal en verbanden. Door al deze capaciteiten aan te spreken, kan het kind de stof beter leren onthouden. Dit gebeurt dan ook binnen alle trainingssessies.

We trainen ook de afzonderlijke delen van het geheugen. Ik neem de verschillende geheugenstrategieën met het kind door. Het kind kan tijdens verschillende oefeningen uit de training oefenen met verschillende strategieën en op deze manier de voor hem of haar fijnste uitkiezen. Dit kan bij elke opdracht weer een andere zijn. We bespreken de volgende strategieën: herhaling en inslijping, ordening en categorisering, materiaal in verband brengen met reeds bekend materiaal, verbaliseren (m.n. voor auditief ingestelde kinderen), visualiseren (m.n. voor visueel ingestelde kinderen), ezelsbruggetjes, clusteren en opschrijven.

De training spreekt verschillende zintuigen en capaciteiten van het geheugen aan, zodat voor verschillende soorten leerstof verschillende strategieën kunnen worden geoefend.  Een bijkomend voordeel is dat de training ook gunstige effecten teweeg kan brengen bij het verwerken van informatie. Middels de geheugenstrategieën wordt aan de kinderen een handvat gegeven om de informatie te verwerken en vast te houden.

Kinderen met geheugenproblemen hebben vaak ook propblemen met hun concentratie. Hier is in het trainingsprogramma rekening mee gehouden. Kinderen kunnen leren zich beter te concentreren, net zoals ze leren bewegen of leren een muziekinstrument te bespelen. Concentratie is de voorwaarde voor het leren. Het is daarom niet verwonderlijk, dat veel kinderen met leerproblemen, ook moeite hebben om zich goed te kunnen concentreren. Het één versterkt het ander. Zich concentreren betekent de aandacht op die informatie richten die onthouden moet worden. Alleen zó heeft leren succes. Het toepassen van verschillende soorten concentratieoefeningen is van belang om verschillende vaardigheden zoals de auditieve, de visuele en de motorische concentratievaardigheid te verbeteren.

Bij de training is een voor- en een nameting opgenomen.  Via de voormeting kan bekeken worden of het kind inderdaad moeite heeft met onthouden en of er nog verschil zit in verschillende geheugenprocessen.  Via de nameting kan na afloop van de training worden bekeken hoe de verbeteringen t.a.v. het geheugen van het kind zijn.

De geheugentraining is geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Het betreft een 13-tal trainingsbijeenkomsten elk van 60 minuten.

De eerste bijeenkomst doe ik een voormeting en de 13de bijeenkomst een nameting.

Achteraf krijgt u een verslag met daarin de resultaten vermeld. Tevens krijgt u suggesties om thuis met leuke geheugenspelletjes aan de slag te kunnen gaan.

Soms kan de geheugentraining bekostigd worden uit het PGB.


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl