Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier

                                                                                                                                                                                      

Sociale vaardigheidstraining

Elk kind moet leren omgaan meet zichzelf en met anderen in diverse situaties, op zo’n manier dat iedereen daar goede en positieve gevoelens bij ervaart, maar ook dat negatieve gevoelens constructief kunnen worden gehanteerd.

Er zijn kinderen die het moeilijk vinden om met ander kinderen te spelen. En vinden daardoor geen aansluiting bij leeftijdgenootjes en staan bij veel gebeurtenissen buiten de groep. Deze kinderen ervaren sociale contacten als negatieve gebeurtenissen waarbij zij vaak verdriet ervaren en zich voelen afgewezen oor leeftijdgenoten . Soms speelt dit al tijdens de kleuterleeftijd.

Kinderen die zich niet goed kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van een ander, ondervinden vaak problemen bij het spelen met leeftijdgenoten. Juist in het samen spelen leert een kind zich te verplaatsen in de ander.

Voor kinderen die problemen hebben in de sociale emotionele sfeer bied ik 13 bijeenkomsten aan waarbij we per keer een speciaal thema centraal stellen. Ik geef elke les een brief mee voor de ouders waarin u na kunt lezen wat we gedaan hebben en waar u extra op kunt letten en waarin tips staan hoe u thuis hiermee om kunt gaan. Hiernaast geef ik ook wekelijks een brief voor de leerkracht mee. Ook hierin kan gelezen worden waaraan gewerkt is maar tevens staan er suggesties in die de leerkracht in de klassensituatie kan toepassen.

De doelen van de training zijn:

 • het bewust maken van uw kind van sociale vaardigheden
 • uw kind “handiger” maken in de sociale omgang met leeftijdgenootjes
 • minder spanning ervaren en minder faalangstig zijn in sociale situaties
 • uw kind stimuleren om het aangeleerde gedrag toe te passen in zijn dagelijkse omgeving

Centraal in de training staat het verhaal van  een kleine prins, Alex Goedhart, die met zijn rugzak om op zoek gaat naar de Ruige Rovers. Alex gaat op reis om een door de rovers gestolen schat terug te halen. Tijdens zijn reis krijgt hij te maken met moeilijke situaties. In zijn rugzak heeft hij verschillende vaardigheden die hem helpen de tegenslagen te overwinnen en hij leert er ook weer veel nieuwe vaardigheden bij. Aan het einde van zijn reis heeft hij een rugzak vol sociale talenten: verschillende vaardigheden en hulpbronnen die hem helpen om gemakkelijker met anderen om te gaan. In het verhaal wordt het kind meegenomen op reis en volgt het spoor van de rovers: een reis naar aspecten en vaardigheden in henzelf, die van belang zijn om zich in sociale situaties gemakkelijker te handhaven.

Ik doe dit met rollenspelletjes, gesprekjes en verschillende praktische oefeningen. Deze SOVA-training (sociale vaardigheidstraining) kan ook voor kinderen met een (vermoeden van) autismeproblematiek heel waardevol zijn.

Uiteraard krijgt u na de laatste bijeenkomst een uitgebreid schriftelijk verslag.

De thema’s zijn:

 • Luisteren naar elkaar.
 • Elkaar aankijken.
 • Duidelijk praten.
 • Iets vragen aan de ander.
 • Samen werken.
 • Praten over gevoelens: blij, boos, bang, verdrietig etc.
 • Troosten.
 • Overleggen.
 • Opkomen voor jezelf.
 • Kennen van je talenten of kwaliteiten.

 Deze training kan individueel gevolgd worden of per tweetal.

Soms kan de training betaald worden uit het PGB.


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl